തൈക്കടപ്പുറം വിജി എം.... എ, എൽ..പി.സ്കൂളിൽ നടന്ന ഓണ പരിപാടികളിൽ ക്ലാസ്സ് അടിസ്ഥനത്തിൽ നടന്ന പൂക്കളവും....... ഓണസദ്യയും സംഘടിപ്പിച്ചു....
Comments

Popular posts from this blog

Adyapaka Sangamam 2023 - HS Field Level Training Schedule & Centre List

ക്ലസ്റ്റർ കോ-ഓഡിനേറ്റർ നിയമനം