അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക്: മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി കക്കാട്ട് സ്ക്കൂളിനെ റവന്യു മന്ത്രി ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക്: മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി കക്കാട്ട് സ്ക്കൂളിനെ റവന്യു മന്ത്രി ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

Comments

Popular posts from this blog

Adyapaka Sangamam 2023 - HS Field Level Training Schedule & Centre List

ക്ലസ്റ്റർ കോ-ഓഡിനേറ്റർ നിയമനം