തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനം
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ
അംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനം

      സര്‍വശിക്ഷാ അഭിയാന്‍ കാസര്‍ഗോഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടു
ക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഏകദിന ശില്പശാല ഡിസംബര്‍ 31
മുതല്‍ ജനുവരി 8 വരെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്.

         വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം, എസ്സ്.എസ്സ്.എ യുടെ
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തന
ങ്ങളില്‍ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്രതിനിധികളുടെ പങ്ക് എന്നിവ
വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

    പ്രസതുത ശില്പശാലയില്‍ താങ്കളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം
ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

പരിശീലന തീയതി  :
പരിശീലന സ്ഥലം   :
പരിശീലന സമയം  : രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 വരെ.
NB: ഉച്ചഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

സ്ഥലം  :പടന്നക്കാട്,                                                                          ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍
തീയതി :                             എസ്സ്.എസ്സ്.,ബി .ആർ .സി ഹൊസ്ദുര്‍ഗ്.

Comments

Popular posts from this blog

Adyapaka Sangamam 2023 - HS Field Level Training Schedule & Centre List

ക്ലസ്റ്റർ കോ-ഓഡിനേറ്റർ നിയമനം