ശാസ്ത്രോത്സവം - 2018

രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ക്യാമ്പ് വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീമതി.വനജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.73 കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു.കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യത്തോടെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള മൊഡ്യൂളായിരുന്നു.
Comments

Popular posts from this blog

Adyapaka Sangamam 2023 - HS Field Level Training Schedule & Centre List

ക്ലസ്റ്റർ കോ-ഓഡിനേറ്റർ നിയമനം