ബ്ലോഗ് പരിഷ്കരണം-അവസാന ഘട്ടം


. . , ഡി. . , ഡി. ഡി. , എസ്. എസ്. ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കും ബ്ലോഗ് ചാര്‍ജ്ജു് വഹിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്കുമുള്ള അവസാന ഘട്ട പരിശീലനം 10 / 9 / 2014 ന് ഐ. ടി. അറ്റ് സ്കൂള്‍ ജില്ലാ റിസോഴ്സ് കേന്ദ്രത്തില്‍ നടന്നു.

Comments

Popular posts from this blog

Adyapaka Sangamam 2023 - HS Field Level Training Schedule & Centre List

ക്ലസ്റ്റർ കോ-ഓഡിനേറ്റർ നിയമനം