എസ് എം സി പരിശീലനം ബി ആർ സി തലം

എസ് എം സി അംഗങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഏകദിന പരിശീലനം നല്കാൻ എസ് എസ് എ  കേരളം ആസൂത്രണം  ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ജില്ലാ തല പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീ ഷൈജു , ശ്രീമതി  ഗ്രീഷ്മ എന്നിവരുടെ  നേതൃത്വത്തിൽ ബി ആർ സി അംഗങ്ങൾക്കായി പരിശീലനം നടന്നു

 

Comments

Popular posts from this blog

Adyapaka Sangamam 2023 - HS Field Level Training Schedule & Centre List

ക്ലസ്റ്റർ കോ-ഓഡിനേറ്റർ നിയമനം